Generelle vilkår

For freelance-undervisere i Mikkels Musikskole

Vilkår for freelance-undervisere

Velkommen i Mikkels Musikskole. Vi er meget glade for, at du vil være med til at bringe mere musikundervisning rundt i Danmark. ​Det er gratis at være med i Mikkels Musikskole,​ og du vælger selv, om du vil sige ja til de opgaver, du bliver tilbudt.

På siden her finder du de generelle vilkår for freelance-undervisere i Mikkels Musikskole. Som underviser i Mikkels Musikskole forpligter du dig til følgende vilkår. Vi anbefaler, at du læser vilkårene grundigt igennem. Vi har gjort os umage med at gøre dem letforståelige​.

Vi har fem grene, som udgør gode muligheder for jobs til dig:

1)  Privatundervisning
2) Musikskole på skoler efter skoletid
3) Klasseundervisning
4) Børnerytmik i børnehaver og vuggestuer
5) Andre musikalske opgaver som fx musik på plejehjem, gruppeundervisning på sommerlejre, koncerter på kulturinstitutioner etc.

Der er nogle særvilkår for dig, hvis du er underviser i klasseundervisning eller musikskole efter skoletid. Disse kan du læse i den kontrakt, du modtager og skal skrive under, inden du kan gå i gang med arbejdet på en skole.

En formidlingsplatform

Mikkels Musikskole fungerer som en formidlings-platform (med et fint ord en faciliterings-platform) mellem freelance-undervisere og andre brugere af platformen. Mikkels Musikskoles opgave er bl.a. at sætte dig i forbindelse med elever, som er interesserede i musikundervisning.

Timesatser

Som underviser hos os får du udbetalt følgende på de forskellige opgaver. Bemærk: Vi skelner mellem timesatser og lektionssatser.

Privatundervisning

Prøvetime á 60 minutter (betales af musikskolen)
          |
Uanset elevantal | 200 kr./t. |


Privatundervisning á 60 minutter
          | En elev | 200 kr./t. |
          | To elever sammen | 230 kr./t. |
          | Tre elever sammen | 250 kr./t. |

Privatundervisning på eliteniveau* á 60 minutter
*Eliteundervisere = konservatorieuddannede undervisere, eller undervisere med
en anden lang, musisk uddannelse. Denne sats gives kun, hvis eleven har anmodet om en eliteunderviser.

           | En elev | 310 kr./t. |
           | To elever sammen | 350 kr./t. |
           | Tre elever sammen | 400 kr./t. |


Klasseundervisning 

            | Lektioner á 60 minutter | 293,33 kr./lektion |
            | Lektioner á 45 minutter | 220,00 kr./lektion |


Musikskole efter skoletid

Prøvetime á 30 minutter
             | Uanset elevantal | 100 kr./lektion |

Lektion á 30 minutter
             | En elev | 115 kr./lektion |
             | To elever sammen | 150 kr./lektion |

Børnerytmik*
*Vuggestuer og børnehaver
.

Prøvetime á 60 minutter | 200 kr./t. |
Lektion á 60 minutter | 360 kr./t. |


Din personlige profil

Alle undervisere i Mikkels Musikskole får fra april 2022 stillet en personlig profil til rådighed, som hjælper dig med at holde styr på alle dine elever, eventuelle skoler, din balance hos Mikkels Musikskole for indeværende måned og meget andet.

Betaling

Underviser får altid timesatsen for prøvetimen (se ovenfor),​ uanset om eleven vælger at fortsætte eller ej. Denne udgift dækker Mikkels Musikskole.

Når du har taget din personlige profil i brug, og har dine elever på profilen, vil du som privatunderviser i Mikkels Musikskole udbetalt i slutningen af hver måned. På den "gamle ordning" udbetaler vi stadig efter endt modul.

Hvis eleven ønsker at stoppe før tid, vil underviseren blive betalt for de lektioner, denne allerede har afholdt. Eleven kan dog kun i sjældne tilfælde afbryde undervisningen midt i et modul. Dette er udelukkende en vurderingssag, som foretages af Mikkels Musikskole.

Samtidig med opkrævning og videreformidling af honorar for undervisningen opkræver Mikkels Musikskole et administrationsgebyr ​fra eleven​ for at stille en formidlingsplatform til rådighed. Administrationsgebyret dækker blandt andet annoncering, vedligeholdelse og udvikling, udvikling af hjemmeside, administration af betalinger, landsdækkende hvervekampagner, konkurrencer og løn til administrator.

Freelance-underviseren får kun betaling for gennemført undervisning. Undervisere får således ikke betaling under ferie, sygdom, bidrag til pension etc. Mikkels Musikskole er ikke tænkt som en platform for fuldtidslærere, men som en bibeskæftigelse.


Bonusser

Vores bonusser er som tak for hjælpen til de af vores undervisere, der anbefaler os i deres netværk. Herudover får du også bonusser, når du har mange elever, og når dine elever fortsætter undervisningen.

Det her er vores forskellige bonusordninger. Alle bonusser bliver indsat automatisk på din saldo løbende med din undervisning.

Flere privatelever = højere timesats

Denne bonus går ganske enkelt ud på: 
Jo flere privattilmeldinger/aktive moduler, du har på din profil, desto højere timesats får du. Din bonus afhænger af, hvor mange tilmeldinger du har og ikke antal elever (dvs. 1, 2 og 3 elever sammen = 1 tilmelding/aktivt modul).

Bonussatser
1-3 tilmeldinger giver 0 kr./t. i bonus
4-5 tilmeldinger giver 15 kr./t. i bonus
6-7 tilmeldinger giver 20 kr./t. i bonus

8-x tilmeldinger giver 25 kr./t. i bonus
På din personlige profil kan du se din aktuelle bonus.

Elev køber nye moduler efter det første = 100 kr.

Alle købte moduler efter 1. modul giver 100 kr. i bonus til dig direkte på din konto.

Bonus på 200 og 500 kr.

Du kan få gode bonusser ved at anbefale os til dit netværk. Sådan gør du:

1) For at få bonus på 200 kr. skal du anbefale en underviser, der får en betalende elev gennem os.

2) For at få en bonus på 500 kr. skal du anbefale en underviser, der efterfølgende bliver tilknyttet som klasseunderviser på en skole gennem os.

VIGTIGT

Den underviser, du har anbefalet, skal blot skrive dit telefonnummer i feltet 'Henvisning' ved tilmeldingen.


Som underviser forpligter du dig til

• at tage kontakt til eleverne og planlægge tidspunkter for undervisning.

• at undervisningen foregår hjemme hos den enkelte elev, med mindre andet bliver aftalt.

• at underviser i mødet med elever, børn som voksne, fremstår venlig, imødekommende, professionel og kompetent.

• at underviser selv står for transport til elevers bopæl.

• at stå for planlægning af undervisningsforløbet, tilpasset den enkelte elevs ønsker og evner.

• at Mikkels Musikskole indhenter børneattest. Denne skal godkendes i din e-boks med NEM-ID. Først herefter kan undervisningen begynde.

Det er vigtigt

• at underviser er indforstået med, at denne ikke er ansat i Mikkels Musikskole, men arbejder freelance.

• at underviser ikke må fortsætte undervisning af elever, som Mikkels Musikskole har henvist til, uden om Mikkels Musikskole. Dette betragtes som et væsentligt brud på aftalen, og kontraktforholdet ophører med øjeblikkelig virkning.​ Underviser vil blive fjernet fra portalen og nægtet yderligere undervisningsmuligheder.

• at underviser i tilfælde af uenigheder med elev eller forældre bevarer den gode tone og søger at løse uoverensstemmelser i fred og fordragelighed. Hvis en konflikt skulle gå i hårdknude, skal Mikkels Musikskole kontaktes og kan, om nødvendigt, træde til som mægler.


Hvis underviser ikke lever op til sine forpligtelser, kan Mikkels Musikskole tilbyde eleven at formidle kontakt til en anden underviser og/eller tilbagebetale det fulde honorar til eleven. I sådanne tilfælde vil hverken underviser eller musikskolen modtage betaling.

Skat

De skattemæssige forhold for underviser er Mikkels Musikskole uvedkommende. Det er underviserens eget ansvar at indberette indtægter og evt. udgifter, og Mikkels Musikskole er ikke ansvarlig for musikunderviseres afregning til Skat i overensstemmelse med de gældende skatteregler.

Som en hjælp til dig som underviser har vi lavet en vejledning til indberetning af skat. Du kan finde vejledningen ​nederst på siden her​.

Alle andre spørgsmål ift. skat skal foregå direkte til Skat. Her kan du fx blive klogere på kørselsfradrag, som nogle af vores undervisere benytter sig af.

Ophør af samarbejdet

Ophør af samarbejdet kan ske ved udløbet af et undervisningsmodul (i almindelighed 10 lektioner) eller uden varsel af Mikkels Musikskole, hvis underviseren ikke lever op til sine forpligtelser.

Underviser er forpligtet til at gennemføre sit modul af 10 lektioner inden opsigelse. I enkelte tilfælde, som ved f.eks. sygdom eller flytning, kan underviser evt. efter aftale afbryde forløbet før tid og få betaling for de afholdte lektioner.

Sygdom

Bliver eleven syg, skal dette meddeles direkte til underviseren senest 24 timer før den planlagte lektion. Underviseren skal herefter, uden beregning, og efter aftale med eleven, flytte den planlagte lektion til et andet tidspunkt. Kommer sygemeldingen under 24 timer før den aftalte lektion, mister eleven denne lektion, og underviseren modtager stadig sit honorar.

Eleven kan højst have to gratis sygemeldinger per modul (det vil sige sygemeldinger senest 24 timer før planlagt undervisning). Skulle der opstå tre eller flere sygemeldinger/aflysninger, vil lektioner ud over de to første lektioner være mistet. Denne regel er fastsat af hensyn til undervisers planlægning.

Bliver underviser syg, skal dette meldes hurtigst muligt til elev og forældre. Underviser er forpligtet til snarest muligt, og i samarbejde med eleven, at aftale et tidspunkt for en erstatnings-lektion. Eleven mister ikke en lektion, hvis underviser bliver syg.

Har du spørgsmål til ovenstående, må du endelig kontakte Mikkels Musikskole.